Структура на алумни клуба

Председател

Председателят на НПМГ Алумни Клуб представлява сдружението, като има право да възлага на други членове на Управителния съвет отделни свои функции и правомощия. Той свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и сключва договори от името на сдружението. За отделни еднократни действия председателят може да упълномощява други лица с изрично пълномощно.

Управителен съвет

Управителният съвет е основният орган на управление в НПМГ Алумни клуб. Всички инициативи, проекти и решения са отговорност на неговите членове. В УС може да членува всеки член на Клуба, стига да бъде избран от Общото събрание и да е готов да работи активно и отдадено в полза на НПМГ.

Надзорен съвет

Надзорният съвет е независима от Управителния съвет структура, която осъществява наблюдение и контрол над работата на Управителния съвет. Членовете на НС се избират от Общото събрание.

Общо Събрание

НПМГ Алумни клуб принадлежи на всеки един достоен НПМГеец, за когото гимназията винаги ще бъде място, към което да се връща. Общото събрание е символ на това. Състои се от всички членове на Клуба и е натоварен със задачата да взима най-отговорните и важни решения, когато това се налага.

Съвет на учредителите

Съветът на учредителите е създаден като почетна структура със съвещателен характер. Неговата цел е да запази спомена за това къде се зароди идеята за Алумни клуб към НПМГ. Ние се събрахме, защото обичаме училището си и вярваме, че със смели мечти и много работа един НПМГеец може да постигне много, а група НПМГейци – всичко.